COMES Logon je základní modul systému COMES ®, zajišťuje přihlášení a správu uživatelů systému a dále správu událostí vzniklých v systému. Modul nabízí možnost vytvoření modelu výrobních zařízení a technologie, který vychází z mezinárodního standardu ANSI/ISA-S95. Všechny změny provedené v modulu jsou automaticky ukládány v záznamu audit trail (záznam o provedených změnách). Modul slouží zároveň jako vstupní brána pro přístup do ostatních modulů systému a pro jejich diagnostiku.

COMES-v.03-prospekt-HistorianModul COMES Historian slouží ke sběru a archivaci procesních veličin z řídicích systémů a čidel výrobních technologií, jejich ukládání a následnou prezentaci ve formě grafů (procesní veličiny v podobě trendů) a tabulek varovných i kritických hlášení (alarmy). Nad uloženými daty může uživatel vytvářet vlastní plně konfigurovatelné pohledy - uživatelské trendy a alarmové filtry.

COMES-v.03-prospekt-ModellerCOMES Modeller zabezpečuje flexibilitu systému COMES, umožňuje modifikaci jeho MES funkčností. Modul je možné uživatelsky konfigurovat, tj. modelovat vztahy mezi daty a výpočty nad nimi - odtud název Modeller. Umožňuje vytvářet informační toky ve výrobě, určovat výrobní workflow, přetvářet data na informace, přizpůsobovat standardní aplikace a implementovat speciální požadavky uživatelů.

Princip Traceability materil ve vrobModul slouží pro sledování výroby z hlediska použitých surovin, meziproduktů a obalů včetně jejich detailního určení (šarže, množství, ...). Vytváří genealogii výrobku, neboli jeho "rodokmen" vzniku.

Systém sleduje veškeré operace s materiály a jejich přetváření do meziproduktů a to jak automatizovaných výrobních operací, tak i manuálních, které využívají technologií pro označování materiálů a jejich množství např. systémem čárkových kódů.

COMES-v.03-prospekt-BatchCOMES Batch je jedním ze základních stavebních kamenů řízení dávkových výrob. Slouží pro řízení dávkových / šaržových výrobních procesů. Umožňuje přípravu výroby - tvorbu výrobních předpisů, uživatelsky konfigurovatelnou posloupnost výrobních kroků, která vychází z mezinárodního standardu ANSI/ISA-S88. Po vytvoření výrobních předpisů a jejich uložení do knihovny Hlavních předpisů (Mater recipe) je možné využívat jednotlivé předpisy (Control recipe) a řídit jimi dávkovou výrobu.