Pro řízení výroby v regulovaná odvětví farmacie a (částečně) kosmetiky COMES podporuje velmi důležité aspekty jako produktivita, jakost, záznam o výrobě a její dokumentace. 

Vzhledem k obtížnosti procesů je podpora v dokonalých řešeních IT velmi žádoucí.

Pokrytí podnikových procesů

COMES pokrývá celou šíři výrobních aktivit podniku např. v těchto celcích:

 • Příjem a sklady surovin
 • Příprava výroby, navažovny a dávkování surovin
 • Výroba substancí, polotovarů nebo meziproduktů
 • Adjustace
 • Balení, skupinová balení a paletizace
 • Skladování vyrobených výrobků či přenos dat o vzniku výrobků do ERP / WMS

Funkčnosti, které jsou kryty již instalovanými systémy, mohou být ponechány beze změny nebo je provedena jejich vazba na koncept Elektronického řízení výroby. Cílem je dosažení celkové integrální funkčnosti operativního řízení výroby.

COMES podporuje všechny výrobní procesy od skladů, přes navažovny, dávkování materiálů, výrobu substancí a hmot, homogenizaci a výrobu produktů, adjustaci, balení včetně ukládání do skladů výrobků. Jde tedy o procesy např.:

 • Příjem a skladování surovin a materiálů, testy a status materiálů
 • Plánování výroby, testů jakosti, údržby
 • Produktové informace, receptury a kusovníky, výrobní dokumentaci (SOP)
 • Řízení výroby a jejích dílčích kroků
 • Materiálový management, řízení materiálových toků, sledování materiálů, traceability
 • Realizaci plánovaných testů jakosti
 • Záznam o výrobě (EBR) a zkouškách
 • Vytváření protokolů o výrobě, proces propouštění výrobků
 • Skladování hotových výrobků
 • Řízení údržby

Výše uvedené procesy může podnik podporovat systémem COMES výběrově (skládat funkce formou puzzle), nebo využít komplexnější nasazení COMES, který doplnění funkce ERP systému ve všech chybějících či neproduktivních funkčnostech pro operativní řízení výroby a jakosti d velmi efektivní podoby. Plně komplexní aplikace COMES vytváří systém Elektronického řízení výroby (odkaz na kapitolu O systému COMES) , která podporuje efektivitu výrobních procesů podniku v maximální míře.

Příklad z praxe

Anotace

Základem nasazení jakéhokoliv úspěšného řešení je splnění toho, že dané řešení musí přesně vyhovovat potřebám podniku, řízení a organizace výroby a instalovaným technologiím. Proto nasazení Elektronického řízení výroby předchází přesná analýza výrobních procesů a návrh řešení s implementovanými potřebnými funkčnostmi v dokumentované podobě. Tento návrh je projednán se zákazníkem a je dohodnut postup a etapy implementace. V praxi se podařilo dobrou spoluprací implementačního týmu složeného z pracovníků výroby a dodavatele realizovat i velmi krátké doby implementace a rychlé využití přínosů. Včetně vlastní analýzy je možné dosahovat i dob implementace do 6 měsíců a to i pro poměrně komplexní druhy výrob, jakými jsou sériové či šaržové výrobní procesy.

Příkladem z praxe Elektronického řízení výroby je realizace řízení výroby kosmetiky.

Elektronické řízení je pružně konfigurovatelné tak, že vyhoví i odlišným výrobním postupům, než popisuje výše uvedený příklad.

Více informací zde