Obr.Enzyma-pecivo

Pro řízení výroby v regulovaná odvětví výroby potravin a nápojů COMES podporuje velmi důležité aspekty jako produktivita, jakost, materiálový management a automatickou procesní traceability, záznam o výrobě a její dokumentace.

Vzhledem náročnosti procesů a současnému tlaku na cenu produktů je podpora v kvalitních řešeních IT velmi žádoucí.

Pokrytí podnikových procesů

COMES pokrývá celou šíři výrobních aktivit podniku např. v těchto celcích:

 • Příjem a sklady surovin
 • Příprava výroby, navažovny a dávkování surovin
 • Výroba substancí, polotovarů nebo meziproduktů
 • Adjustace
 • Balení, skupinová balení a paletizace
 • Skladování vyrobených výrobků či přenos dat o vzniku výrobků do ERP / WMS

Funkčnosti, které jsou kryty již instalovanými systémy, mohou být ponechány beze změny nebo je provedena jejich vazba na koncept Elektronického řízení výroby. Cílem je dosažení celkové integrální funkčnosti operativního řízení výroby.

COMES podporuje všechny výrobní procesy od skladů, přes navažovny, dávkování materiálů, výrobu substancí a hmot, homogenizaci a výrobu produktů, adjustaci, balení včetně ukládání do skladů výrobků. Jde tedy o procesy např.:

 • Příjem a skladování surovin a materiálů, testy a status materiálů
 • Plánování výroby, testů jakosti, údržby
 • Produktové informace, receptury a kusovníky, výrobní dokumentaci (SOP)
 • Řízení výroby a jejích dílčích kroků
 • Materiálový management, řízení materiálových toků, sledování materiálů, traceability
 • Realizaci plánovaných testů jakosti
 • Záznam o výrobě (EBR) a zkouškách
 • Vytváření protokolů o výrobě, proces propouštění výrobků
 • Skladování hotových výrobků
 • Řízení údržby

Výše uvedené procesy může podnik podporovat systémem COMES výběrově (skládat funkce formou puzzle), nebo využít komplexnější nasazení COMES, který doplnění funkce ERP systému ve všech chybějících či neproduktivních funkčnostech pro operativní řízení výroby a jakosti do velmi efektivní podoby. Plně komplexní aplikace COMES vytváří systém Elektronického řízení výroby (odkaz na kapitolu O systému COMES) , která podporuje efektivitu výrobních procesů podniku v maximální míře.

Příklad z praxe

Anotace

Příkladem z praxe je Elektronického řízení výroby pekařských směsí. Systémovou integraci funkcí ukazuje obrázek.

COMES se v případě řešení pro firmu Ireks - Enzyma skládá z modulů:

 • COMES Logon    - správa uživatelů a systému COMES
 • COMES Modeller - pro management výrobních objednávek, protokolování výroby, komunikace s ERP
 • COMES Batch     - systém recepturového řízení výroby, uživatelsky konfigurovatelných postupů.

Komunikace COMES s podnikovým informačním systémem (ERP)

Na konci výrobní směny jsou příslušnému modulu ERP předány údaje o uskutečněné výrobě:

 • Synchronizace údajů o surovinách, polotovarech a výrobcích (skladových položkách) mezi systémem COMES a skladovým modulem informačního systému.
 • Systém COMES tak získává všechny podstatné informace o skladových položkách a je pak schopen kontrolovat dostupnost použitých materiálů (např. nepovolí vytvořit technologický postup výroby s použitím materiálu, který není evidován ve skladovém modulu informačního systému podniku).
 • Dále jsou ERP předány veškeré informace o vyrobených produktech a spotřebovaných materiálech, je zcela odbouráno ruční přepisování těchto informací z jednoho systému do druhého a minimalizováno zpoždění informací a možnost chyby při předávání těchto dat.
 • přenos údajů o požadovaných výrobních šaržích vytvářených z objednávek zákazníků: z informací načtených z podnikového informačního systému vytváří systém COMES, za použití technologického postupu, tzv. mísicí programy, podle kterých potom pracuje celý systém řízení výroby a procesů

Přínosy Elektronického řízení výroby

Přínosy výrobce, kterých bylo dosaženo:

 • Zrychlení výroby šarže (nyní cca 20 min.), vyšší produktivita a celkové výkony
 • Zpružnění celého výrobního cyklu od objednávky pro dodávku, kratší dodavatelské termíny
 • Plně elektronický způsob řízení výroby
 • Snížení nákladů, výrobní administrativy

Více informací zde

Galerie