Projekt realizoval krátkodobé kapacitní plánování výroby rozšířením instalovaného výrobního systému COMES ® v závodě Kraft Foods Valašské Meziříčí pro výrobu kávových směsí a kávy. Plánování výroby kávy je víceúrovňové plánování, které řeší balení finálního výrobku, uskladnění mleté kávy v odplyňovacích silech, uskladnění pražené zrnkové kávy v odležovacích silech a pražení směsí zrnkové kávy. Systém COMES zabezpečuje komunikaci s celkovou IT strukturou závodu i ERP systémem.

Tvorba plánu probíhá v týdenních intervalech a plán je vytvářen v životním cyklu. Tvorba plánu může probíhat ručně kdy plán tvoří plánovač pomocí Ganttova diagramu nebo automaticky, kdy je plán vytvořen vestavěným plánovacím algoritmem na základě vstupních podmínek zadaných v číselnících a podle pravidel specifikovaných uživatelem. Plánovací algoritmus nabídne plánovači několik variant automaticky vytvořeného plánu. Plánovač si následně zvolí nejvhodnější variantu vypočteného plánu a může provést jeho ruční úpravu (plán je ve stavu „Editace“). Následně zadá spuštění kontroly (validace) plánu. Následně plánovač převede plán do stavu „Uvolněný“, kdy plán již nelze modifikovat, ale data plánu jsou dostupná ostatním uživatelům. V případě potřeby může plánovač vytvořit nový plán, kterým nahradí aktuální.

Použitý plánovací výpočetní algoritmus je dvoukrokový. V prvním kroku počítá kapacitní plán, tak aby bylo pokryto maximum požadavků. Zde je pro výpočet souběhu zařízení využíváno modifikované simplexové metody. V druhém kroku algoritmus provádí výpočet kombinací, které hledají plán nejlépe vyhovující zadaným optimalizačním podmínkám. Algoritmus prohledává stavový prostor metodou Breadth-first search.

Ocenění jednotlivých kombinací (procházených cest) je dáno kriteriální funkcí, jejíž hodnota je tvořena součtem hodnot optimalizačních podmínek, kdy každá optimalizační podmínka je započítávána s různou váhou. Algoritmus hledá extrém kriteriální funkce, který označuje optimální plán podle zadaných optimalizačních podmínek.

Při výpočtu jsou zohledňovány následující optimalizační kritéria:

 • Dosažení maximálního zaplánovaného množství
 • Minimalizace přejezdů a přestaveb výrobních linek
 • Rovnoměrné rozložení agenturních pracovníků

Přínosy plánování v COMES

 • Plánování v prostředí výrobního informačního systému COMES poskytuje uživateli komfortní tvorbu plánu s vazbou na další implementované funkčnosti (sběr dat, distribuce plánu na jednotlivé pracoviště, reporting, …)
 • Zkrácení času tvorby plánu z hodin až dnů na minuty
 • Nezávislost na konkrétním člověku, který plánuje ručně
 • Omezení chyb díky validaci (automatické kontrole) plánu

Projekt MES

 • Krátkodobé kapacitní plánování výroby (APS)

Použité SW prostředky

 • COMES Logon
 • COMES Modeller
 • MS SQL Server

Více informací zde

Galerie