Manažeři výroby různých úrovní potřebují pro rozhodování informace o okamžitém stavu i o uplynulém časovém období. Pokud věrohodné informace mají, daří se jim výrobu zlepšovat. Na lidském faktoru nezávislý, automatizovaný sběr dat a monitoring výroby (na rozdíl od ručně pořizovaných údajů), představuje objektivní informaci hodnocení efektivity výroby. Vhodným pomocníkem pro zjišťování výsledků výroby v reálném čase a rozbor příčin hodnot neuspokojivých může být aplikace COMES OEE.

V praxi byl systém COMES OEE zákazníky zvolen mnoha uživateli, kteří oceňují vestavěné funkce, moderní architekturu i rychlost instalace. Aplikace dokáže automaticky monitorovat výrobní data a vyhodnocovat je v podobě statistik.

Příklady z praxe

Je zajímavé, jak široké spektrum cílů bylo manažery podniků sledováno nasazením systému COMES OEE.

Zjišťování skutečné doby běhu technologií

Významný výrobce potravin má v několika závodech mnoho technologických zařízení. Protože dodává do obchodních řetězců, které rychle mění svoje požadavky, potýká se výroba neustále se splněním termínů a rozsahu výrobních objednávek. Z této situace plynuly i diskuse výroby s managementem, zda je technologických zařízení dostatek, zda není třeba pořídit další či zda pracuje údržba dostatečně při udržování zařízení v chodu. Cílem nasazení COMES OEE bylo rychle zjistit a zdokumentovat výrobní realitu. Realizace proběhla ve dvou etapách, nejprve proběhla instalace monitoringu běhu na vybraných zařízeních (v řádu dní od rozhodnutí) a po ověření přínosů byl monitoring rozšířen na 100 vybraných zařízení ve třech závodech. Výsledkem bylo zjištění skutečného vytížení zařízení a podklady pro optimalizaci organizace výroby.

Využívání pracovní doby

Významný výrobce pomůcek pro zdravotnictví pracuje na 2-3 směnný provoz. Management závodu chtěl ověřit, jak je využívána pracovní doba na klíčových strojích, která představují úzké místo produkce. Výroba sice plnila plán, ale management předpokládal, že by využití strojů mohlo být vyšší. Problémy byly indikovány především ve večerní a noční směně, kdy není přítomen management v plné míře. Po instalaci COMES OEE se ukázalo, že uvedené směny mají skutečně rezervy a po splnění plánu výroby není pracovní doba využita až do konce. Přitom je možné na klíčových strojích vyrobit více výrobků.

Informovanost výrobního týmu

Důležitým faktorem, kterým COMES OEE přispívá k úspěchu procesu zlepšování výsledků, je informovanost celého výrobního týmu včetně operátorů a dělníků. V praxi se osvědčilo přímé poskytování informací pracovníkům na terminálech u strojů nebo v podobě velkoplošných obrazovek Andon – voz. obrázek, kteří jsou průběžně informováni o výsledcích své práce. Tato informovanost je první a samočinně působící faktor zlepšování výroby, jehož účinnost lze významně zvýšit zainteresovaností výrobního týmu na výsledcích.

Snížení zmetkovitosti výroby

Výrobce dílů v automotive vyrábí díly vstřikováním plastů a chtěl zlepšit rovnoměrnost kvality výrobního procesu. Cílem instalace systému monitoringu jakosti bylo okamžitě informovat údržbu zařízení, že nastávají opakované neshody v kvalitě výrobků opotřebením nebo poškozením formy. Po instalaci systému COMES došlo k okamžitému informování údržby forem a seřizovačů v případě neshod způsobených stavem formy, ale i z jiných příčin. Údržba tak může okamžitě zasáhnout (např. vyměnit formu) tak, aby počty neshodných kusů nepřekročily stanovenou toleranci a nedocházelo ke ztrátám efektivity.

COMES OEE pomáhá zlepšit celkovou efektivitu zařízení v optimalizačních procesech:

Vyrobit více výrobků:

  • motivací výrobního týmu, využíváním pracovní doby,
  • snížením prostojů - díky evidencí a analýze skutečných příčin prostojů,
  • sledováním taktu - záznamem dosažených hodnot, upozorňováním na překročení výrobních cyklů,
  • sledováním propustnosti zařízení - např. vytížením jednotlivých zařízení v lince a rozborem příčin tohoto stavu.

Zlepšením poměru shodných a neshodných výrobků, evidencí a analýzou příčin:

  • chybovosti obsluhy,
  • seřizovacích časů, reakcí na odstraňování poruch,
  • problémů technologie výroby aj.

Systém COMES

Aplikace COMES OEE je samostatně využitelnou částí MES systému COMES, který obsahuje další potřebné výrobní IT funkce.

Více informací zde

Galerie