Celkem je archivováno přes 5000 vzorkovaných veličin (tagů). Pro zobrazení dat je v systému nakonfigurováno více jak 950 grafických pohledů (trendů), do kterých jsou vloženy křivky průběhů veličin, které může prohlížet až 85 uživatelů COMES na IT síti podniku.

Zpracování procesních veličin

Trendy

Každou procesní veličinu specifikuje:

  • jméno tagu (procesní veličiny), na základě kterého je křivka založena
  • zdroj (databázi) signálu
  • popis křivky, barvu křivky, stanovení rozsahů časové a hodnotové osy
  • perioda vzorkování

Reprezentací průběhu procesní veličiny je křivka v obrazovce trendu, kterých je možné do trendu přiřadit libovolný počet. Trendy je možné prohlížet jako historické, nebo přímo v reálném čase. Veličiny jsou vzorkovány s časovou značkou s přesností na milisekundy a kromě hodnoty obsahují i kvalitu vzorku. Časové značky tagů a alarmů jsou na serveru ukládány v čase UTC (Universal Time Coordinated) serveru. Uživateli jsou hodnoty zobrazeny v čase příslušející jeho geografickému regionu. U zobrazovaných průběhů je možné měnit rozsahy hodnot na osách či osy posouvat, uživatel má rovněž možnost měnit měřítko trendu rychlým zoomováním pomocí kolečka myši, zapínat on-line sledování trendu. Pomocí zaměřovacího kříže je možné odečítat hodnoty na křivce ve zvolené oblasti, jejich časové značky a rozdíly. Uživatel má možnost barevně odlišit průběhy křivek při překročení limitních hodnot technologických veličin nebo i při změnách zimního a letního času.

Technologové využívají také funkci porovnávání průběhu veličin v různých časových intervalech, např. průběhy technologických veličin dvou šarží. COMES Historian poskytuje technologům snadno využitelný nástroj pro optimalizaci průběhu výrobního procesu.

Zajímavým využitím u klienta je vývoj lečivých substancí API s ověřovacími výrobními šaržemi, na jejichž optimalizaci se podílí tým sestávající z pracovníků zákazníka sedící v USA i technologů v ČR. Díky COMES Historian mohou analyzovat průběhy šarží prostřednictvím procesních veličin, aniž by museli být přítomni u výrobního zařízení.

Poruchová hlášení řídicích systémů

Alarmy, neboli hlášení, jsou důležitou částí správy řízených procesů tím, že informují provozovatele o stavech řízeného procesu. Hlášení jsou obvykle tříděna podle řady kritérií, nicméně nejdůležitější kritérium je jeho úroveň urgentnosti či kritičnosti, která operátorovi sděluje, jak rychle má na danou situaci v procesu zareagovat. Obvykle se hlášení z pohledu kritičnosti rozdělují do několika úrovní, od informačních hlášení s nejnižší prioritou urgentnosti, přes varování se střední úrovní až po vysoce urgentní hlášení, na která by měl operátor zareagovat co nejrychleji, protože mohou vyvolat i havárie procesu. Typickým příkladem urgentních hlášení jsou překročení povolených tolerancí procesních veličin jako teplota, tlak, hladina, poloha a další veličiny, jejichž kritičnost je kromě související textové informace obvykle zvýrazněna barvou, blikáním objektů obrazovek velínů systémů či semaforů v procesu, zvukově např. houkáním či zasláním kritické informace zvoleným uživatelům např. na jejich mobilní zařízení. Hlášení jsou generována řídicími systémy procesů a obvykle nesou ve své informaci i další kritéria, podle kterých je může uživatel třídit. Jedná se typicky o datum a čas vzniku a zániku, místo vzniku, textový význam pro operátora, projekční označení veličiny aj. Pro jisté druhy procesů mohou nést hlášení speciální informace, např. číslo výrobního kroku či šarže.

Využití hlášení operátory, pro řízení jakosti i údržbou technologie

Hlášení využívají různé skupiny uživatelů, v prvé řadě operátoři ve velínech pro řízení procesů, kteří jsou zodpovědni za to, že bude proces pod kontrolou, optimálně řízen bez výjimečných stavů nebo havárií. Dalšími uživateli jsou u výrobních procesů např. technologové a pracovníci zodpovědní za výrobu, kterým hlášení ukazuje na výjimky ze standardního průběhu a některé musí analyzovat a využít pro korekci procesu nebo vysvětlení odchylky v komentáři k dokumentaci výroby. Hlášení využívá také oddělení jakosti (QA), které kontroluje, zda v průběhu výroby šarže nedošlo k překročení povolených tolerancí veličin a neshodám v kvalitě.
Zvláštní skupinou, která hlášení využívá a analyzuje, je údržba technologií procesů, která využívá hlášení pro případ nutnosti okamžité opravy zařízení, tak pro dlouhodobé vyhodnocování stavu technologických zařízení. Pro údržbu je vhodný systém, který umožňuje jak zpracování kritických hlášení poskytovaných obvykle paralelně i na mobilní techniku údržby, tak analýzu historických informací uložených v databázích systémů pro vyhodnocování opotřebení, kvality různých přístrojů apod.

Efektivní práce s alarmy

Aby byla práce s hlášeními efektivní, je nezbytné poskytnout pracovníkům skupin uživatelů výkonný systém pro zpracování hlášení. Operátorům obvykle postačí funkčnost vestavěná v příslušných řídicích systémech, ale pro ostatní uživatele jsou funkce řídicích systémů obvykle nevhodné z mnoha důvodů (umístění ve velínu mimo pracoviště uživatele, případné dodatečné terminály jsou drahé, funkce v řídicích systémech neposkytují komfortní třídění, vyhledávání, statistické zpracování, kopírování do dokumentů apod.). Další problém představuje i typická situace u větších procesů, které jsou řízeny více než jedním řídicím systémem, často od různých výrobců. Tak je dalším uživatelům, kteří potřebují centrální zpracování hlášení, práce s nimi prakticky znemožněna. Z výše uvedených důvodů je pro zpracování hlášení využíván COMES Historian, který poskytuje různým skupinám uživatelů příslušné funkce pro jejich produktivní práci.

Více informací zde