Konfigurovatelný koncept COMES LAB řeší celý proces kontroly materiálu od vstupních produktů až po uvolnění vyrobených šarží zákazníkovy a je tak kompletní náhradou laboratorních sešitů a dokumentace s tím související. Systém je propojený se všemi ostatními informačními systémy ve výrobě, čerpá z nich potřebná data a na základě jejich vyhodnocení může QA oddělení relevantně rozhodovat. Cílem je co největší možná automatizace procesu, navigace obsluhy, udržování informací na jednom místě, jejich elektronický transfer mezi systémy a tím eliminace případných chyb.

 

Hlavní přínosy COMES LAB

Plánování a řízení procesů v laboratoři. Propojení s firemními systémy ERP, DMS, a dalšími COMES moduly OEE a WMS a APS - plánování výroby.
Zaplánované výrobní dávky z ERP jsou načítány do COMES LAB. Na jejich základě jsou automaticky vygenerovány příslušné laboratorní testy dle nastavení daného materiálu (jedna šarže může mít více předpisů). Těchto nastavení je dále využito v plánu výroby konkrétní šarže pro stanovení odběru vzorek (referenčních, zákaznických, …). Tyto vzorky jsou dále načítány a evidovány ve „skladu vzorků“, kde jsou například využity pro správu stabilitních testů. Tyto testy jsou automaticky generovány a pracovníci jsou na nutnost provedení re-testů upozorněni.

Hlavní funkce

 • Automatické generování laboratorních testů z kontrolních dávek ERP
 • Plánování odběru vzorek z předpisu materiálu
 • Fyzické odběry vzorek jsou načítány elektronicky (2D scanner) a evidovány na samostatném skladu. Z tohoto skladu jsou dále plánovány stabilitní testy. Sklad eviduje umístění a spotřebovaná množství s vazbou na konkrétní typ spotřeby
 • Předpis laboratorního testu je volně konfigurovatelný. Skládá se z jednotlivých měřených fyzikálně-chemických atributů, které je také možno parametrizovat dle specifik daného materiálu. Atributy jsou v zásadě dvou typů a to přímo a nepřímo měřené. Pro nepřímo měřené je možné definovat buď vzorec pro výpočet výsledné hodnoty přímo v systému COMES LAB, nebo načtením z Excelu pro složité výpočty
 • Ke každému atributu testu lze přiřadit libovolný dokument (například kopii měření z daného přístroje)
 • Vizuální kontrola výsledku měření dle nastavení varovných a akčních limit pro rychlou orientaci obsluhy a následného vyhodnocení QA
 • Automatické před-vyhodnoceni testu pro urychlení procesu kontroly naměřených hodnot
 • Víceúrovňové schvalovací procesy na základě přidělených oprávnění (organizační struktura). Schvalování za jednotlivé atributy, oddělení a vedení
 • Automatické uvolnění šarže – export dat do ERP včetně časových výkonů (člověko-hodiny) pro vyhodnocení zakázky a také automatické generování reportů a dokumentů do DMS
 • Kompletní evidence a správa standardů (pufrů) a jejich propojení na konkrétní laboratorní test
 • Reporting – PQR a průběh měřených atributů v čase pro rychlé vizuální vyhodnocování
 • Implementace COMES LAB aplikace je validována a veškeré změny jsou auditovány a je možné každý krok zpětně dohledat.

Galerie